Algemene Voorwaarden

 1. DEFINITIES
  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. Artikel: een artikel uit deze Voorwaarden;
   2. Gebruiker: iedere bezoeker die zich op het Platform met zijn persoons- en contactgegevens heeft geregistreerd als Ouder of Oppas of anderszins Oppasservice De Nachtegaal heeft gevraagd te bemiddelen als gevolg waarvan een Overeenkomst met Oppasservice De Nachtegaal is gesloten waar deze Voorwaarden deel van uitmaken;
   3. Membership: het Membership dat Ouders bij Oppasservice De Nachtegaal kunnen afnemen via het platform;
   4. wij: Oppasservice De Nachtegaal gevestigd aan de Garenmarkt te Leiden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80104312;
   5. Partijen: Gebruikers en Oppasservice De Nachtegaal;
   6. Oppas of Oppassers: iedere natuurlijke persoon die, na door Oppasservice De Nachtegaal te zijn gescreend, zich op het Platform aanbiedt als oppas voor niet meer dan 3 dagen per week bij 1 gezin.
   7. Oppasdienst: het verrichten van oppasdiensten door een Oppas voor Ouders;
   8. Oppasovereenkomst: de overeenkomst om een Oppasdienst te leveren tussen een Ouder en een Oppas die tot stand is gekomen via het Platform;
   9. Ouders: ouders of wettelijke verzorgers die een dossier hebben en/of Oppasdiensten afnemen via het Platform;
   10. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Oppasservice De Nachtegaal en Gebruiker (waaronder het gebruik van het Platform) en elke wijziging en aanvulling daarop;
   11. Platform: www.oppasservicedenachtegaal.nl , het platform waarop de diensten van Oppasservice De Nachtegaal worden aangeboden en de directe bemiddeling tussen Gebruikers door Oppasservice De Nachtegaal;
   12. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Oppasservice De Nachtegaal.
   13. Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per elektronische bericht, waaronder maar niet beperkt tot e-mail.
   14. De definitie van woorden in het enkelvoud omvat ook de meervoudsvorm daarvan en vice versa. Indien met betrekking tot personen of partijen een geslacht wordt aangeduid, heeft die aanduiding ook betrekking op het andere geslacht.

TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

  1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle overige (rechts)handelingen tussen Oppasservice De Nachtegaal en Gebruiker, ook wanneer die (rechts)handelingen niet leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.
  2. De Voorwaarden kunnen eenzijdig door Oppasservice De Nachtegaal worden gewijzigd. In een dergelijk geval zal Oppasservice De Nachtegaal Gebruikers hiervan tijdig op de hoogte stellen.
  3. Indien en voor zover enige bepaling van deze Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Oppasservice De Nachtegaal zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk bij de strekking van de nietige/vernietigde bepaling zal worden aangesloten.

PLATFORM

  1. Oppasservice De Nachtegaal biedt op en via haar Platform aan Gebruikers de mogelijkheid met elkaar in contact te komen om te kunnen voorzien in Oppasdiensten.
  2. Oppasservice De Nachtegaal is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding voor Gebruikers ontstaat.
  3. Oppasservice De Nachtegaal is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Platform aan te passen en/of te beëindigen.
  4. Oppasservice De Nachtegaal garandeert op geen enkele wijze dat:
  5. het Platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen;
  6. derden het Platform of de systemen van Oppasservice De Nachtegaal niet onrechtmatig zullen gebruiken; en
  7. een Oppas een minimum aantal Oppasovereenkomsten via het Platform zal verkrijgen. ACCOUNTS EN GEBRUIK VAN HET PLATFORM
   1. Gebruiker garandeert dat alle gegevens die hij aan Oppasservice De Nachtegaal verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij het Platform uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Elke Gebruiker kan slechts één dossier aanmaken, dat account is persoonlijk (en mag dus niet worden gedeeld) en kan door een Ouder enkel worden gebruikt voor Oppasdiensten voor zijn eigen gezin.
   2. Door het aanbieden van gegevens op het Platform geeft Gebruiker toestemming deze gegevens te verwerken in overeenstemming met onze Privacy policy
   3. Het Platform biedt de mogelijkheid om reviews over een Oppas te plaatsen. Ouders zullen hun reviews baseren op redelijke gronden en zullen geen teksten plaatsen die onjuist, onredelijk, kwetsend of in strijd zijn met de goede zeden.
   4. Wij behouden ons het recht voor de door Gebruiker opgegeven gegevens of reviews, te wijzigen, weigeren of te verwijderen van het Platform, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Gebruiker op schadevergoeding.
   5. Wij behouden ons het recht voor Gebruikers toegang tot het Platform op te schorten of te beëindigen als door Gebruiker misbruik wordt gemaakt van het Platform, waaronder maar niet beperkt tot het handelen in strijd met de Voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de nettiquette die op internet gebruikelijk zijn, onverminderd het recht van Oppasservice De Nachtegaal om nadere rechtsmaatregelen te nemen en schadevergoeding te eisen. Het is een verwijderde Gebruiker niet toegestaan een nieuw account aan te maken. RELATIE TUSSEN PARTIJEN
    1. Oppasservice De Nachtegaal heeft slechts een faciliterende rol bij het tot stand brengen van de Oppasovereenkomsten en het afhandelen van de betaling van de Vergoeding op grond van Artikel 8. Tussen Oppasservice De Nachtegaal en de Oppas bestaat geen arbeidsovereenkomst.
    2. Oppasservice De Nachtegaal is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nakoming van de Oppasovereenkomst door Gebruikers. In geval van vragen en klachten kan Oppasservice De Nachtegaal uiteraard wel een bemiddelende rol spelen. Neem daarvoor zo snel mogelijk contact met ons op als een dergelijke vraag of klacht zich heeft voorgedaan. Oppasservice De Nachtegaal is niet aansprakelijk voor niet of onjuist toepassen van de “Regeling dienstverlening aan huis” en de eventuele gevolgen daarvan.
    3. De Oppasovereenkomst is een overeenkomst tussen Gebruikers, waarbij Oppasservice De Nachtegaal geen partij is. Op de relatie tussen een Oppas en Ouders is de “Regeling dienstverlening aan huis” van toepassing , ervan uitgaande dat de Oppas niet meer dan 3 dagen in de week bij 1 gezin werkt en niet als zzp-er werkzaam is. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om die regeling goed door te nemen en na te leven. Op de Oppasovereenkomst zijn de Artikelen 7.8, 10 en 11 tussen Gebruikers van toepassing.
    4. Ouders zullen tijdens de intake met Oppasservice De Nachtegaal de wensen bespreken maar zullen ook zelfstandig instructies geven aan de Oppas met betrekking tot de uitvoering van de Oppasdienst. De Oppas voert de Oppasdienst geheel naar eigen inzicht uit. Oppasservice De Nachtegaal bemoeit zich op geen enkele wijze met de uitvoering van de Oppasdiensten.

TOTSTANDKOMING EN ANNULERING VAN EEN OPPASOVEREENKOMST

  1. Een Oppas Overeenkomst komt tot stand wanneer via telefonisch of via de mail een oppas verzoek geaccepteerd wordt voor een flexibele of vaste oppas afspraak.
  2. Oppasservice De Nachtegaal zal Oppasservice De Nachtegaal de Ouder die op zoek is naar een Oppasdienst aan een of meerdere Oppassers voorstellen die door Oppasservice De Nachtegaal als geschikte Oppas worden gezien.
  3. Ouders kunnen een oppasdienst kosteloos annuleren mits dit 24 uur of langer van te voren wordt aangegeven bij Oppasservice De Nachtegaal. Bij 23 uur vantervoren of korter zal er 50% van de afgesproken aantal oppasuren in rekening worden gebracht.
  4. Oppassers kunnen een Oppasdienst enkel in heel uitzonderlijke gevallen (bijv. bij ziekte) annuleren en stellen Ouders en Oppasservice De Nachtegaal daarvan minimaal 4 uur vantervoren op de hoogte, zodat Oppasservice De Nachtegaal zich in kan spannen, maar niet gehouden is, een vervangende Oppas te zoeken voor de Ouders. Oppasservice De Nachtegaal is niet aansprakelijk jegens Ouders indien een Oppas de Oppasdienst annuleert.
  5. Indien een oppas ziek wordt neemt ze om te beginnen contact op door te bellen naar Oppasservice De Nachtegaal. Oppasservice De Nachtegaal gaat op zoek naar een vervangende oppas. De oppas belt vervolgens (appjes niet toegestaan) naar de ouders om aan te geven dat ze niet kan komen en dat Oppasservice De Nachtegaal op zoek is naar een vervangende oppas.
  6. Professioneel nannies en vaste oppassers worden volgens de wet in geval van ziekte gedurende de 1e 2 dagen, bekend als “ wachtdagen” niet betaald. Daarna geldt de wettelijke doorbetaling van 6 weken ( 70% van het loon of minimumloon) waarover geen kinderopvangtoeslag geldt. Deze wet is ook van toepassing als je zonder een oppasservice je buurmeisje bijvoorbeeld als oppas hebt. Het is onze verantwoordelijkheid je wel hierover te informeren, maar weinig gezinnen en oppassers zijn hiervan op de hoogte.
  7. Ouders en oppas kunnen 15 minuten kosteloos kennismaken.
  8. Als oppassers met een terugkerende afspraak willen stoppen met werken voor een gezin, geldt een annuleringsperiode van minimaal 30 dagen om de ouders in staat te stellen een andere oplossing voor kinderopvang te regelen.

DOSSIER

  1. Om Oppasdiensten via het Platform af te kunnen nemen, dient een Ouder te beschikken over een Dossier. Dit dossier wordt aangevraagd via de Website/Mail of telefonisch. Er vindt een intake plaats bij het gezin thuis om de wensen/plichten te bespreken.
  2. Afsluiten : Een dossier sluit je als Ouder af via de mail. Vanaf het moment dat Oppasservice De Nachtegaal de mail heeft ontvangen zullen zij binnen 14 weken het dossier sluiten en dit per mail bevestigen.
  3. Herroeping : Als Ouder heb je het recht om binnen 14 dagen na het afsluiten van een dossier dat dossier te herroepen.
  4. Dossierkosten : De kosten voor een opmaak van een dossier wordt als factuur verstuurd en dient binnen 14 dagen te worden voldaan.
  5. Wijziging bemiddelingskosten : Oppasservice De Nachtegaal behoudt zich het recht voor om de bemiddelingskosten aan te passen met inachtneming van een termijn van een maand. Mocht je je niet kunnen vinden in de prijswijziging, dan heb je het recht om het dossier binnen een maand nadat de prijswijziging bekend is geworden op te zeggen tegen de datum dat de prijswijziging ingaat.
  6. Inflatiecorrecti e: Oppasservice De Nachtegaal is gerechtigd om per 1 januari van ieder jaar haar prijzen te verhogen met een inflatiecorrectie ter hoogte van de CBS Consumenten Prijsindex.
  7. Opzeggen : Een dossier is bij Oppasservice De Nachtegaal altijd voor onbepaalde tijd en kan schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van ten minste 14 dagen.
   1. Opzeggen vaste Oppas : Indien je een Oppas hebt voor vaste dagen in de week, dan geldt er ten aanzien van die Oppas een opzegtermijn van ten minste 30 dagen, zodat de Oppas in staat wordt gesteld tijdig een andere baan te vinden. BETALING VAN EEN OPPASDIENST De betaling van de Oppas verloopt altijd via Oppasservice De Nachtegaal en aan de oppas zelf. De vergoeding voor een Oppasdienst is opgebouwd uit 2 elementen: 2.1het uurtarief van de Oppas vermenigvuldigd met het aantal gewerkte uren (afgerond naar hele kwartieren). 2.2De bemiddelingskosten. Deze bemiddelingskosten zitten in het uurloon van de oppas berekend, maar wordt als factuur apart aangeboden. De oppas betaald u dus haar uurloon minus de bemiddelingskosten (20%). Over de bemiddelingskosten van 20% van het uurloon wordt nog 21% BTW bij gerekend. De factuur dient uiterlijk 14 dagen nadat de oppas is geweest te worden voldaan. Betaling van de Vergoeding door Ouders aan de oppas vindt plaats (i) bij een incidentele Oppasdienst direct na het einde van die Oppasdienst aan de oppas. (Minus de bemiddelingskosten) Deze wordt, zoals hierboven beschreven, apart per factuur overgemaakt aan Oppasservice De Nachtegaal AANSPRAKELIJKHEID OPPASSERVICE DE NACHTEGAAL
    1. Oppasservice De Nachtegaal is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door Gebruiker, door welke oorzaak of in welke vorm dan ook, tenzij deze schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Oppasservice De Nachtegaal. In een dergelijk geval is Oppasservice De Nachtegaal enkel aansprakelijk voor de eventuele directe daardoor geleden schade tot een maximum van 3 keer dossierkosten. Oppasservice De Nachtegaal is nooit aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, of schade door verlies van gegevens of schade als gevolg van onrechtmatige daad.
    2. Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door Gebruiker bij Oppasservice De Nachtegaal is gemeld.
    3. Gebruiker is aansprakelijk voor en vrijwaart Oppasservice De Nachtegaal zowel in als buiten rechte van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van het Platform door Gebruiker.
    4. In geval van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW aan de zijde van Oppasservice De Nachtegaal is zij niet gehouden de verbintenissen uit de Overeenkomst na te komen. Indien de overmachtsituatie langer dan 90 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan 90 dagen zal duren dan wel zodra duidelijk is dat Oppasservice De Nachtegaal blijvend niet kan nakomen, is iedere Partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder jegens de ander uit dien hoofde schadeplichtig te zijn. VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID OPPAS
 1. De Oppas zal tijdens het uitvoeren van de Oppasovereenkomst zorgvuldig en naar beste kunnen handelen. Indien er als gevolg van het uitvoeren van de Oppasdienst schade ontstaat bij het gezin (van de Ouder) door een toerekenbare tekortkoming van de Oppas, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot drie keer de waarde van de geboekte Oppasdienst (het bedrag op grond van Artikel 8.1 onder a) van het betreffende geval zal bedragen.
 2. Alle nannies die staan ingeschreven bij Oppasservice De Nachtegaal hebben een aansprakelijkheidsverzekering. COMPENSATIE BIJ ONEIGENLIJK CONTACT TUSSEN GEBRUIKERS
  1. Het is een Ouder niet toegestaan Oppasdiensten van welke aard dan ook af te nemen van een Oppas waarmee de Ouder contact heeft gehad via het Platform of waarmee de Ouder anderszins via Oppasservice De Nachtegaal in aanraking is gekomen.
  2. Indien de Ouder in strijd met Artikel 12.1 handelt, dan is hij aan Oppasservice De Nachtegaal direct een boete verschuldigd ter hoogte van EUR 500 exclusief btw. Ook de oppas rekenen we een boete van 250 euro excl btw.

OVERIGE BEPALINGEN

 1. Iedere communicatie tussen Oppasservice De Nachtegaal en Gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Voorwaarden, de Overeenkomst of de wet daarvan wordt afgeweken.
 2. De door Oppasservice De Nachtegaal opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens door Gebruiker te leveren tegenbewijs. Elektronische communicatie van Oppasservice De Nachtegaal aan Gebruiker wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, behoudens door Gebruiker te leveren tegenbewijs.
 3. Gebruiker is uitdrukkelijk niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen.
 4. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke en persoonlijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 5. Er staat een 50 euro boete voor de nanny in geval van het niet komen opdagen bij kennismaking met ouders.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op alle Overeenkomsten tussen Oppasservice De Nachtegaal en Gebruiker is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Den Haag » Locatie Leiden, tenzij Oppasservice De Nachtegaal er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van Gebruiker.